791 Records Found
# Taxon Nominal Author Taxon Status Definitional Author Defn Type
31
Benton 1985
Sereno 2005
stem
ACTIVE
32
Benton 1985
INACTIVE
33
Benton 1999
Sereno 2005
stem
ACTIVE
34
Benton 1999
INACTIVE
35
Benton and Clark 1988
INACTIVE
36
Benton and Clark 1988
Sereno et al. 2001
node
ACTIVE
37
Benton and Clark 1988
Sereno et al. 2001
stem
ACTIVE
38
Blainville 1825
INACTIVE
39
Blows 2001
INACTIVE
40
Blows 2001
INACTIVE
41
Bonaparte 1840
INACTIVE
42
Bonaparte 1971
INACTIVE
43
Bonaparte 1972
Sereno 2005
stem
ACTIVE
44
Bonaparte 1975
INACTIVE
45
Bonaparte 1975
INACTIVE
46
Bonaparte 1982
INACTIVE
47
Bonaparte 1982
INACTIVE
48
Bonaparte 1986
Sereno 2005
node
ACTIVE
49
Bonaparte 1987
INACTIVE
50
Bonaparte 1991
Sereno 2005
stem
ACTIVE
51
Bonaparte 1991
INACTIVE
52
Bonaparte 1996
Sereno 2005
stem
ACTIVE
53
Bonaparte 1999
INACTIVE
54
Bonaparte 1999
Sereno 2005
stem
ACTIVE
55
Bonaparte and Coria 1993
Sereno 2005
stem
ACTIVE
56
Bonaparte and Novas 1985
Sereno 2005
stem
ACTIVE
57
Bonaparte and Novas 1985
INACTIVE
58
Bonaparte and Novas 1985
Wilson et al. 2003
node
ACTIVE
59
Bonaparte and Powell 1980
Sereno 2005
stem
ACTIVE
60
Bonaparte and Vince 1979
INACTIVE