791 Records Found
# Taxon Nominal Author Taxon Status Definitional Author Defn Type
661
Benton 1985
Sereno 2005
stem
ACTIVE
662
Marsh 1884
Sereno 2005
stem
ACTIVE
663
Marsh 1884
Sereno 2005
stem
ACTIVE
664
Matthew and Brown 1922
Sereno 2005
stem
ACTIVE
665
Sereno 1986
Sereno 2005
stem
ACTIVE
666
Milner and Norman 1984
Sereno 2005
stem
ACTIVE
667
Cope 1889
Sereno 2005
stem
ACTIVE
668
Sereno 1986
Sereno 2005
stem
ACTIVE
669
Upchurch 1995
Sereno 2005
stem
ACTIVE
670
Sereno 1986
Sereno 2005
node
ACTIVE
671
Cope 1869
Sereno 2005
node
ACTIVE
672
Cope 1869
Sereno 2005
stem
ACTIVE
673
Benedetto 1973
Sereno 2005
stem
ACTIVE
674
Fürbringer 1888
Sereno 2005
stem
ACTIVE
675
Romer 1966
Sereno 2005
stem
ACTIVE
676
Dollo 1882
Sereno 2005
stem
ACTIVE
677
Dollo 1882
Sereno 2005
stem
ACTIVE
678
Dollo 1888
Sereno 2005
stem
ACTIVE
679
Cope 1869
Sereno 2005
stem
ACTIVE
680
Parks 1923
Sereno 2005
stem
ACTIVE
681
Wilson and Sereno 1998
Sereno 2005
stem
ACTIVE
682
Horner 1992
Sereno 2005
stem
ACTIVE
683
Gauthier 1986
Sereno 2005
stem
ACTIVE
684
Holtz 1995
Sereno 2005
node
ACTIVE
685
Sereno 1986
Sereno 2005
node
ACTIVE
686
Chiappe et al. 1998
Sereno 2005
node
ACTIVE
687
Sereno 1986
Sereno 2005
stem
ACTIVE
688
Gadow 1883
Sereno 2005
node
ACTIVE
689
Bonaparte 1986
Sereno 2005
node
ACTIVE
690
Sereno et al. 1994
Sereno 2005
node
ACTIVE